Welzijnsbeleid

Preventie

 • Tijdens de schooluren is fietsen op de speelplaats verboden. Iedereen stapt af aan de schoolpoort. De leerkrachten en de ouders hebben hierbij een voorbeeldfunctie! (Enkel in het kader van een verkeersles is fietsen op de speelplaats toegelaten.)
 • Tijdens de speeltijden spelen de kinderen buiten. Enkel wie een doktersbriefje of een briefje van de ouders of een ‘pasje’ van de leerkracht kan voorleggen, mag binnen blijven.
 • Kinderen mogen niet op het dak van een gebouw of op het dak van de galerij klimmen.
 • Honden worden binnen de schoolpoorten niet toegelaten!
 • Tijdens de kleuterspeeltijden in de voor- en namiddag zorgen de secretariaatsmedewerkers, ervoor dat beide schoolpoorten dicht blijven.
 • Per dag mag één leerjaar op de speelweide en het amfitheater spelen. Er wordt een beurtrol opgemaakt die rekening houdt met de weersomstandigheden.
 • Het is belangrijk dat de ouders van jonge kinderen goed uitleggen aan hun kind dat het nooit alleen de school mag verlaten. Ofwel wordt het ’s middags of ’s avonds afgehaald op de speelplaats, ofwel gaat het mee met de rij. Indien een kind tegen de normale gang van zaken in, niet afgehaald wordt, (er kan zich altijd een verkeersprobleem voordoen) dan gaat die leerling naar het secretariaat om dit te melden.
 • Zowel ‘s middags als ‘s avonds bij het belteken begeleiden de kleuterjuffen van het 2de en 3de kleuter, de kleuters tot onder het afdak. Pas dan kan elke ouder zijn kleuter meenemen. Bij het afscheid geeft de kleuter eerst een hand aan de juf. Zo weet de juf dat de kleuter in veilige handen is. De ouders van peuters en van kinderen uit de 1ste kleuterklas, halen bij het belteken hun kleuter af in de kleuterzaal.

Verkeersveiligheid

 • Aan de kinderen die met de fiets naar school komen, raden we heel sterk aan om de fietshelm te dragen. Ook bij ‘klasuitstappen’ met de fiets stimuleren we deze veilige gewoonte. We zorgen er ook voor dat de leerlingen overdag hun fietshelm op een veilige plaats in de klas kunnen bergen.
 • Vanaf september 2013 moeten alle kinderen (kleuter en lager) op weg van school naar huis een fluorescerend jasje dragen. Het gaat dus bijvoorbeeld ook om kinderen die ‘studie’ volgen of die met de auto worden opgehaald…
  Het dragen van het ‘fluo’-jasje ’s morgens op weg naar school, wordt sterk aangeraden, zeker voor kinderen die een lange weg moeten afleggen.
  Ook bij alle verplaatsingen buiten de school, bijvoorbeeld bij klasuitstappen, verplaatsingen naar de sporthal of het zwembad…,
  moeten de kinderen en de begeleidende leerkracht(en) een fluorescerend jasje dragen.
  Deze jasjes (met achteraan het logo van onze school) worden in principe betaald door de ouders. De ouderraad schenkt echter aan elk kind één jasje.
  Dit blijft ook zo in de toekomst. Een nieuw ingeschreven leerling krijgt één hesje gratis. In alle andere gevallen (verlies, te klein geworden, versleten…) betalen de ouders voor een nieuw jasje.
  We kozen bewust voor jasjes (en geen boekentasovertrekken). Die kunnen namelijk ook gebruikt worden wanneer de kinderen geen boekentas dragen (bv. bij een klasuitstap).
  Bovendien kan men deze jasjes in de klas op een deftige manier aantrekken i.p.v. die rap, rap aan de boekentas te knopen.
  De leerkrachten zien erop toe dat elke leerling bij het verlaten van de klas het fluorescerend jasje draagt. Zelf dragen ze ook een oranje hesje van en naar school.
  De leerlingen kozen zelf voor een unieke naam voor dit fluorescerende jasje. Hiertoe werd in mei 2013 een wedstrijd uitgeschreven. De winnaars werden Jarne Van Acker en Henri Baelde (4LJ) met ‘Zieme’.
  Wanneer een leerling zijn/haar ‘Zieme’ thuis liet liggen of kwijt is, dan geeft de klastitularis een nieuw exemplaar. Op het einde van de maand worden de jasjes die niet terug gebracht werden aangerekend via de schoolrekening. Uiteraard roepen we de ouders op om de jasjes te naamtekenen. Dit wordt ook door de leerkrachten opgevolgd.
 • De fietsers verplaatsen zich in de rij te voet, naast de fiets. Ze stappen maximaal per twee. Buiten de schoolpoort is er een onderscheid tussen de ‘Westernieuwweg’ en de ‘Schoolstraat’. De kinderen die via de Westernieuwweg de school verlaten, mogen meteen bij het buitenkomen van de school beginnen fietsen. De kinderen die via de Schoolstraat de school verlaten, blijven nog te voet naast de fiets stappen tot aan het kruispunt met de Oudenburgweg. De kinderen die de Schoolstraat in de andere richting volgen, mogen fietsen. Deze regeling geldt zowel ’s middags als ’s avonds.
 • De school richt ‘rijen’ in om de kinderen veilig te loodsen doorheen de gevaarlijkste verkeerspunten in de nabijheid van de school. We zorgen ook voor toezicht aan de twee uitgangen (Westernieuwweg en Schoolstraat) bij het verlaten van de school. De ouders zorgen ervoor dat de twee ingangen tot de school vrij gehouden worden. Weet dat parkeren op een zebrapad of op de standplaats van de schoolbus, verboden is!!! De ouders nodigen nooit een kind uit om zonder begeleiding de straat over te steken.

Gezondheid

 • Snoep is niet toegelaten op onze school. Onder ‘snoep’ verstaan we: lolly’s, kauwgom, bonbons… Wil hiermee ook rekening houden bij het vieren van verjaardagen.
 • Wat wel kan is een ‘tussendoortje’ in de vorm van een koek (liefst zonder chocolade!) of fruit. In de kleuterafdeling vragen we om voor de voormiddagpauze altijd fruit mee te geven. Voor de namiddagpauze kun je ofwel altijd fruit meegeven ofwel altijd gebruik maken van het koekjesaanbod op school. (Je betaalt hiervoor wel een bijdrage).
 • In het kader van ons gezondheidsbeleid, raden we aan om bij voorkeur van thuis uit water mee te geven als drankje (in een plastiek flesje of drinkbus). Heel zoete dranken zijn immers niet goed voor de tanden en de algemene gezondheid van de kinderen. Brikjes en blikjes zijn verboden op school!
 • Wie wil, kan in de voormiddagpauze kiezen voor een flesje melk, een flesje water (chaudfontaine) of een flesje ‘eco-apple’ (een fruitsap zonder toevoeging van suikers, kleurstoffen of bewaarmiddelen). Dit wordt via de schoolrekening betaald.
 • Bij het middagmaal krijgen de kinderen gratis kraantjeswater aangeboden. Eventueel kan men ook een drankje kopen: een flesje water (chaudfontaine) of een flesje ‘eco-apple’.
 • Van peuters die naar school komen, verwachten we dat ze al zindelijk zijn. Pampers zijn normaal gezien niet toegelaten. Bij medische problemen kan voor sommige kinderen wel een uitzondering worden gemaakt.

Medicatie

 • Virale infecties, besmettelijke ziekten, luizen, ontstekingen, … moeten thuis goed verzorgd worden. Zieke kinderen horen niet op school maar moeten thuis alle goede zorgen krijgen!
 • Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.
 • In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat.
 • Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel.
 • Bij meerdaagse uitstappen worden de afspraken inzake gezondheidsbeleid vooraf schriftelijk meegedeeld samen met andere praktische richtlijnen.

Stappenplan bij ongeval of ziekte

 • Wanneer men medische verzorging nodig heeft kan men zich wenden tot de leerkracht of tot het secretariaat van de school.
 • De ‘Eerste Hulpverleners’ op school zijn: Caroline Verhoye, Lut Ghyoot en Bart Verfaillie. Wanneer een kind dringend moet verzorgd worden, dan neemt de directie de verantwoordelijkheid, om het kind zo spoedig mogelijk te laten verzorgen. De ouders worden (indien mogelijk) vlug op de hoogte gebracht.
 • Wil elk ongeval dat zich voordoet op weg van en naar school, onmiddellijk melden aan de schooldirectie.
 • Uiteraard komt de schoolverzekering enkel tussen bij ongevallen die gebeuren bij kinderen die in onze school ingeschreven zijn. Vrijwilligers die een schoolse activiteit begeleiden (leesouders, begeleiders bij sportactiviteiten, …) zijn ook verzekerd. (zie verder)
 • Indien er een 3de persoon aansprakelijk is voor het ongeval, dan dient de BA-verzekering van deze persoon in te staan voor de vergoeding van het ongeval.
 • De verzekering komt enkel tussen voor het deel dat niet door het ziekenfonds wordt uitbetaald. (het zgn. ‘remgeld’)
 • Aangifte van een ongeval:
  • Zo vlug mogelijk de directeur, de juf of meester of het secretariaat op de hoogte brengen.
  • De ongevalsverklaring bevat: de ongevalsaangifte die door de school wordt ingevuld, het geneeskundig getuigschrift dat door de behandelende arts wordt ingevuld en de uitgavenstaat waarop al de gemaakte medische kosten en het remgeld van het ziekenfonds worden vermeld.
  • Al deze formulieren volledig laten invullen en binnenbrengen op het secretariaat. (binnen de 6 maanden) Enkel indien u vermoedt dat de gevolgen van het ongeval langer zullen aanslepen, raden wij u aan om niet te wachten tot alle formulieren volledig zijn ingevuld vooraleer deze af te geven op het schoolsecretariaat. U kunt dan alvast de aangifte en het geneeskundig getuigschrift al binnen brengen. Het door het ziekenfonds niet betaalde bedrag zal u nadien terugbetaald worden.

Roken is verboden op school!
Er geldt een algemeen en permanent rookverbod voor iedereen op school. Het verbod geldt voor het volledige schooldomein, dus ook buiten en aan de schoolpoort. Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de ‘shisha’-pen vallen onder het rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten.

Ook tijdens één- of meerdaagse schooluitstappen geldt dit rookverbod.