Revalidatie / Logopedie

Er zijn 2 situaties waardoor een kind afwezig kan zijn omwille van revalidatie tijdens de lestijden:

 • revalidatie na ziekte of ongeval (max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen)
 • behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen).

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind therapie te laten volgen tijdens de lestijden.

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie als behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (bv. dyslexie of dyscalculie) toe te staan, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:

 • Een bewijs van de diagnose of (wegens de privacy) een verklaring van het CLB dat het een stoornis betreft die is vastgelegd in een officiële diagnose
 • Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden;
 • Een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders. Dat advies moet motiveren waarom de problematiek van de leerling van die aard is dat het wettelijk voorziene zorgbeleid van een school daarop geen antwoord kan geven en dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als school gebonden aanbod;
 • Een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de manier waarop de revalidatie het onderwijs aanvult en hoe de informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de zorgcoördinator van de school en aan het CLB, met inachtneming van de privacywetgeving waaraan hij onderworpen is;
 • Een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden, rekening houdend met het evaluatieverslag van de revalidatieverstrekker.

De directeur van de school neemt, op basis van de verzamelde documenten, de uiteindelijke beslissing of de revalidatie tijdens de lestijden kan plaatsvinden of niet. Deze beslissing wordt door de school aan de ouders meegedeeld.

Bemerk dat revalidatie op onze school ook mogelijk is, aansluitend bij de lestijden

 • van 8.00 u. tot 8.45 u.
 • van 12.00 u. tot 13.30 u.
 • van 16.15 u. tot 18.00 u.

Voor het toestemmen in revalidatie tijdens de lesuren, wordt dit stappenplan gevolgd:

 • Stap 1: De titularis meldt aan de zorgleerkracht en de directeur dat revalidatie aangewezen is.
 • Stap 2: De klassenraad (titularis, zorgleerkracht en directeur) motiveert waarom therapie noodzakelijk is en probeert ook in te schatten in hoeverre het kind in aanmerking komt om therapie tijdens de lestijden te krijgen.
 • Stap 3: De directeur neemt contact op met de CLB-medewerker en schetst de problematiek. De CLB-medewerker adviseert of een kind al of niet in aanmerking komt voor revalidatie tijdens de lestijden en bevestigt dit advies achteraf zo snel mogelijk ook schriftelijk.
 • Stap 4: De directeur brengt de boodschap over aan de titularis die op haar/zijn beurt ook de zorgleerkracht en de ouders op de hoogte brengt. De ouders krijgen dus te horen waarom we revalidatie zinvol vinden en in hoeverre het kind een kans maakt om revalidatie tijdens de lestijden te krijgen.
 • Stap 5: De titularis bezorgt aan de ouders een lijst met mogelijke revalidatieverstrekkers.