Rapporteren over de ontwikkeling van je kind

We willen een rapport dat vooral gericht is op de toekomst en niet zozeer op het verleden. Traditioneel belicht een rapport vooral de fouten van een voorbije (afgesloten) periode. Kinderen met veel inzet, maar zwakke resultaten worden dan telkens opnieuw met de neus op die slechte punten gedrukt. Dit werkt voor hen ontmoedigend. Anderzijds bestaat ook het gevaar dat kinderen (en ouders) de tekorten misschien sneller zullen minimaliseren. Op ons rapport zal je de meeste punten daarom toch nog terug vinden, maar er is wel een vakje ‘tips en raadgevingen’ voorzien. Hierin zal de leerkracht kunnen aangeven waaraan in de toekomst nog gewerkt zal worden.

Wij zien evaluatie niet als een competitie. Elk kind is immers uniek en wordt beter ‘afgewogen’ ten opzichte van zijn eigen mogelijkheden en ten opzichte van de einddoelen die bereikt moeten worden. Daarom ook vermelden we geen ‘totaalprocent’.

Wij zien evalueren als een permanent gebeuren. Daarom kiezen we ook voor 4 rapporten per schooljaar: herfstrapport, kerstrapport, paasrapport en zomerrapport. Dit betekent echter niet dat er slechts 4 perioden in een schooljaar proeven worden afgenomen! Evalueren is immers niet hetzelfde als rapporteren of verslag uitbrengen. Bovendien informeren we jullie als ouder ook kort over de ontwikkeling van jullie kind eind oktober en eind maart n.a.v. de klasscreenings.

Wij willen de leerlingen evalueren over hun hele ‘zijn’. Op die manier groeit het besef dat het ontwikkelen tot een ‘mooie’ persoon, meer is dan het leveren van cognitieve prestaties. Het is natuurlijk wel zo dat bepaalde talenten (tekenen, zingen, sociaal voelend zijn, …) moeilijker objectief te beoordelen zijn. Toch willen we ook omschrijven hoe goed (of minder goed) je kind zich bv. muzisch kan uitdrukken. Naast het ‘cognitieve rapport’ hebben we dan ook tweemaal per jaar een muzisch rapport, een ‘axenroos’-rapport en een rapport bewegingsopvoeding.

We willen nu en dan ook, de kinderen zelf (en hun ouders) betrekken in het evaluatieproces. Zelfevaluaties en evaluaties van ouders, die naast de evaluaties van de leerkracht gelegd worden, leveren een meer genuanceerd (zelf)beeld op. Het gevaar bestaat dan wel dat kinderen of ouders de eigen prestaties te positief zullen inschatten. Maar uit de praktijk blijkt dat dit meestal niet het geval is, integendeel!

Het evalueren van de manier waarop een leerling tot een bepaald resultaat is gekomen (procesevaluatie), vinden we ook heel zinvol. En dit is nu precies datgene wat punten ons niet vertellen. Punten vertellen ons bijvoorbeeld niet hoelang een leerling erover gedaan heeft om een bepaalde oefening op te lossen. Een leerling kan heel doordacht tot een oplossing komen maar hij kan ook via gissen en missen tot een correct antwoord komen. We kunnen uit de puntentaal niet afleiden of een leerling de meest eenvoudige oplossingsmethode heeft gevolgd, of hij nog concreet materiaal nodig had… Daarom worden de toetsen achteraf nog eens meegegeven naar huis. Eventueel noteert de leerkracht ook wat extra informatie over de manier waarop de toets werd gemaakt.