Rapporteren over de ontwikkeling van je kind

We spelen in op de dubbele tendens die zich in de onderwijswereld aan het ontwikkelen is:
- Enerzijds zetten we meer in op het afnemen van genormeerde toetsen zodat we onze onderwijskwaliteit
  kunnen vergelijken met andere scholen en onze onderwijsaanpak kunnen bijsturen indien nodig.
- Anderzijds willen we ook meer inzetten op het gedifferentieerde leerproces van elke individuele leerling
  onder het motto: “We evalueren om te leren!”

Bij het evalueren willen we niet alleen de (zorg)noden maar ook de talenten in kaart brengen.

We willen elke leerling breed evalueren: verschillende leerdomeinen met verschillende evaluatie-instrumenten.
In de loop van dit schooljaar ontwikkelen we hiertoe een nieuw digitaal rapportprogramma.

We willen zorgzaam adviseren over de schoolloopbaan. We zien dit als een proces en een gedeelde verantwoordelijkheid met de ouders, het team en het CLB.

We evalueren opdat de leerling evolueert.
Daarom stellen we transparant de leerdoelen die we met de lerende willen bereiken voorop.
Hierover geven we dan na het leerproces feedback. Dit doen we permanent.

Op geregelde tijdstippen (herfst, winter, Pasen, zomer) rapporteren we hierover ook naar de ouders toe.
Enkel in het 5de en 6de leerjaar organiseren we hiertoe ook een toetsenperiode.
In de andere klassen is de rapportering een samenvatting van de permanente evaluaties van de voorbije maanden.
In het lager geven we n.a.v. de klasscreenings ook in oktober en april kort aan hoe de ontwikkeling van het kind loopt.

Ook de ontwikkeling van de kleuters brengen we in kaart en we communiceren hierover 2 keer per jaar met de ouders (november en mei).