Ons opvoedingsproject

Ons doel…

Net zoals de tarwehalm steeds maar in beweging is, staat het team van ‘De Wassenaard’ voor een dynamische school waar we SAMEN LEREN (en) LEVEN.

1. SAMEN

Op school willen we op een menselijke en respectvolle manier omgaan met elkaar:
rustig, open en eerlijk samenwerken, elkaar steunen en aanmoedigen, feedback geven, luisterbereid zijn, dezelfde waarden en visie nastreven.

We besteden veel aandacht aan afspraken die eigen zijn aan het leven in groep:
zin voor discipline en gezag, beleefdheid, keurig taalgebruik, verdraagzaamheid en respect.
Conflicten en probleemgedrag proberen we op te lossen via rationele dialoog, diplomatie en faire sancties.

Betrokkenheid en inspraak vinden we heel belangrijk.
- Zo is er een kinderparlement.
- Zo is er een leerkrachtenteam met een overlegcultuur.
- Zo kunnen ouders hun mening geven via een rechtstreeks, laagdrempelig contact met leerkrachten en directie of via de ouderraad,  …
- Zo zijn er bevragingen voor leerlingen, leerkrachten en ouders.
- Zo werken we nauw samen met de lokale gemeenschap.
  (parochie, ‘Avondrust’, gezinsbond, kinderkoor, jeugdmuziekatelier, sportverenigingen, …)

We streven naar een fijne samenwerking tussen alle betrokkenen met een communicatie
die we op geregelde basis voeren en die niet alleen efficiënt is
maar ook eerlijk, objectief, transparant, positief en respectvol.

Onze klasgroepen zijn leeftijdsgroepen geen leerniveaugroepen.
Deze diversiteit zullen onze kinderen ook in hun latere samenleving ervaren.
Om de leerverschillen tussen kinderen op te vangen springen we vaardig en flexibel om
met allerlei bijzondere maatregelen die het leerproces van elk kind kunnen ondersteunen.
Als we ingrijpen in het leerproces, vertrekken we vanuit de zorgnoden van kinderen.
We stellen zorgdoelen voorop en nemen maatregelen om deze doelen te bereiken.
Hierbij houden we ook rekening met de context van elk kind:
- Hoe kijkt het kind aan tegenover hulp krijgen?...
- In welke mate kunnen ook ouders hulp bieden? Hoe staan zij tegenover bepaalde maatregelen? ...
- Welke gewoontes hebben zich gevormd binnen onze schoolcultuur?
- Welke leeromgeving kunnen we aanbieden? Hoe groot zijn de klassen?...
- Wat is haalbaar voor de leerkracht? …

 

2. LEREN

We leren onze kinderen in hun groei naar volwassenheid en zelfstandigheid kennis en vaardigheden aan
waarmee ze hun weg kunnen vinden in de maatschappij van de 21ste eeuw.

Bij dit leren hanteren we vijf belangrijke leerprincipes:

- gemotiveerd leren (geen ‘moetivatie’ maar motivatie)
  * We bieden uitdagende maar haalbare opdrachten aan.
  * Gewone routineopdrachten wisselen we graag af met creatieve opdrachten.
  * Leerkrachten geven toffe lessen met veel variatie en actie.
  * We gaan op zoek naar zinvolle opdrachten.
     We verwoorden de doelen en de zinvolheid van leerinhouden.
     We spelen in op interesses en leerbehoeften van leerlingen.
  * We werken elke dag aan een goede vertrouwensband tussen leerkracht en leerlingen.
    We behandelen de leerlingen open, warm, fair en respectvol.

- ontwikkelingsgericht leren
  * We sluiten zo dicht mogelijk aan bij het ontwikkelingsniveau van het kind.
  * Dit kan niet zonder te differentiëren in opdrachten: soms makkelijker, soms moeilijker.
  * We vertrouwen erop dat elk kind blijft ontwikkelen ook al passen we het leertempo (tijdelijk) wat aan.
  * Fouten maken mag. Meer zelfs, fouten en problemen zien we als kansen tot leren.
    We zien het als iets positiefs als een leerling aangeeft dat hij/zij iets niet begrijpt.

- ervaringsgericht leren
  * Al doende, leert men.
  * We laten leerlingen ervaringen opdoen waardoor ze kennis opbouwen, vaardigheden verwerven en zich waarden eigen maken.
    (meerdaagse uitstappen, natuurwandelingen, solidariteitsacties, een bezoek aan … , een dialoog met … , een kookactiviteit,
     een experiment of een onderzoek, een fietsexamen,  …)
  * Leerinhouden linken we aan de werkelijkheid of de leefwereld van de kinderen.

- zelfregulerend leren
  * De leerlingen nemen af en toe hun leerproces zelf in handen. Zij bepalen in welke volgorde zij een reeks opdrachten uitvoeren.
    Zij maken een keuze uit een ruim aanbod van oefeningen. Ze evalueren zelf hun taak (bv. met een correctiesleutel)
  * Geleidelijk aan bouwen we de ondersteuning van de leerkracht af
     en leren we leerlingen gepaste strategieën aan waardoor ze hun zelfstandigheid kunnen verhogen.
  * We kijken hoe kinderen omgaan met deze nieuwe ‘vrijheid’.
    We benoemen dit en spreken de leerlingen aan op hun manier van werken, van leren.

- Co-leren
  * Samen leren geldt niet alleen voor de leerlingen maar ook voor de leerkrachten.
     Collega’s die samen voor de klas staan, leren via co-teaching zoveel van elkaar.
  * In onze klassen duiken vaak ‘leereilandjes’ op waar leerlingen met 2 of meer samen werken aan een taak of samen leren.

 

3. LEVEN

We maken van onze school een aangename en kindvriendelijke omgeving waar ook plaats is voor het sportieve en het creatieve.
We willen werken aan een positief klas- en schoolklimaat met een open, eerlijke en aangename werksfeer
waarbinnen elk kind aangemoedigd wordt om de eigen specifieke talenten te ontplooien.

We praten met onze leerlingen over hun manier van leven, hun manier van zijn.
We gebruiken hiervoor de taal van de axen-dieren.

We tonen onze leerlingen waar ze het geleerde in het leven kunnen terugvinden en gebruiken.

We werken graag mee aan projecten die zich buiten de schoolmuren afspelen.
Zo is er onze jarenlange samenwerking met het rust- en verzorgingstehuis ‘Avondrust’.

We laten onze leerlingen drie keer in hun schoolloopbaan letterlijk gedurende een drietal dagen samen leven:
- de hoeveklas in het 2de leerjaar (Hoogveld – Zedelgem)
- de heuvelklas in het 4de leerjaar (De Lork – Kemmel)
- de hoogteklas in het 6de leerjaar (La petite Merveille - Durbuy)

In onze school volgen alle kinderen de lessen rooms-katholieke godsdienst. Daar krijgen ze kansen om mogelijke antwoorden te zoeken
en eventueel te vinden op hun levensvragen. Ze maken er kennis met de katholieke geloofstraditie en gaan ermee in dialoog.
Daarnaast bieden we ook kansen tot echte ontmoeting vanuit een wederzijds respect met anders gelovigen.
Zo werken we aan levensbeschouwelijke competenties.

Als ‘leef’-gemeenschap hebben we in ‘De Wassenaard’ verder nog een bijzondere aandacht voor:
- een verkeersveilige schoolomgeving
- een toffe speelplaats met veel spelmateriaal en speelmogelijkheden
- het welbevinden van alle kinderen o.a. via onze ‘buddy’-werking
- een keverklasje (= slaapklasje voor peuters)
- interessante openingsuren waarbij we werkende ouders maximaal willen ondersteunen
- voor- en naschoolse opvang naast de school
- naschoolse activiteiten (sport, muziek, tekenen, studie, …)
- het leefmilieu