LEERLINGENBEGELEIDING

We beschouwen het als onze ‘missie’ om alle kinderen te laten groeien (of ‘wassen’ zoals het koren) volgens de eigen aard. Vandaar ook de naam van onze school: ‘De Wassenaard’.

Hiertoe zorgen we in de eerste plaats voor een brede basiszorg.
Hierbij houden we o.a. volgende doelen voor ogen:

  • bouwen aan een positief en stimulerend school- en klasklimaat
  • doelgericht werken (Leerkrachten verwoorden heel vaak de doelen naar de leerlingen toe.)
  • zorgen voor een efficiënte klasorganisatie
  • zorgen dat het leren interactief verloopt (door gebruik te maken van activerende werkvormen) en betekenisvol is (gelinkt aan de leefwereld van de kinderen)
  • de leerlingen goed opvolgen (zij krijgen bv. geregeld feedback met het oog op het zetten van een nieuwe stap in hun ontwikkeling)
  • kansen bieden tot zelfregulerend leren

Soms volstaat deze basiszorg niet en hebben kinderen nood aan extra begeleiding (een verhoogde zorg). Hiertoe brengen we de zorgnoden van kinderen in geregeld in kaart (bv. tijdens MDO’s of screenings). We voorzien dan specifieke maatregelen voor deze leerlingen: een extra stimulans, differentiatie in leeraanbod of in aanpak, vrijstelling voor bepaalde doelen, …
Uiteraard volgen we ook de effecten van deze maatregelen op.

De passende begeleiding situeert zich zowel op vlak van leren, de leerloopbaan, de sociaal-emotionele ontplooiing als het fysiek welzijn.

In onze zoektocht naar passende maatregelen, gaan we graag in dialoog met de lerende zelf, de titularis, de ouders, het CLB, de zorgleerkracht, de turnleerkracht, de directeur, logopedisten, kinesisten, …