Engagementsverklaring

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel je volle steun. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven.

Oudercontacten.

Als ouder ben je samen met onze school partner in de opvoeding van je kind. Het is goed dat je zicht hebt op de werking van onze school. Daarvoor organiseren we per schooljaar minimum 2 oudercontacten en we verwachten dat een of beide ouders op minimum 1 oudercontact aanwezig zijn. De school engageert zich om de uitnodigingen voor de oudercontacten op te sturen naar de beide ouders in geval van een gescheiden gezinssituatie. Wie niet op het oudercontact aanwezig kan zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander moment. We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van je kind. Dat doen we mondeling (kleuterafdeling) of schriftelijk (lagere afdeling) in oktober en februari/maart. Als je, je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak dan kan je op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van je kind.

Aanwezig zijn op school en op tijd komen.

We vragen om de kinderen ’s morgens en ’s middags op tijd naar school te brengen. We wijzen er nog eens op dat een afwezigheid omwille van een reis niet toegestaan is voor schoolplichtige leerlingen. Leerlingen die onwettig afwezig zijn, verliezen het statuut van regelmatige leerling. Dat heeft gevolgen voor de school (de leerling telt niet meer mee voor de personeelsformatie en voor de toelagen) en voor de leerling zelf als die b.v. in het zesde leerjaar zit. (Hij kan dan geen getuigschrift basisonderwijs krijgen.) Onvoldoende aanwezigheid heeft ook gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage. Alsook voor de toelating tot het eerste leerjaar.

Meewerken aan het begeleidingsaanbod van de school.

Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van je kind volgen. Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg. We zullen in overleg met je als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en wat wij van je als ouder verwachten.

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.

Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands en niet alle kinderen starten hun schoolloopbaan met dezelfde taalvaardigheid Nederlands. Onze school voert een talenbeleid. We engageren er ons toe kinderen te ondersteunen bij het leren van en het leren in het Nederlands. Van jou als ouder verwachten we dat je positief staat tegenover de onderwijstaal en tegenover initiatieven die we als school nemen om de taalontwikkeling van onze leerlingen te ondersteunen (taaltraject/taalbad voor kinderen die de onderwijstaal onvoldoende beheersen). We vragen ook om kinderen in de vrije tijd te stimuleren bij het leren van het Nederlands. Vraag ons gerust naar informatie over plaatselijke initiatieven die je engagement daarbij kunnen helpen ondersteunen.